Σπύρος Κρητικός - Υπεύθυνος Αποθήκης

 Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης, επιβλέπει και τηρεί όλες εκείνες τις διαδικασίες, ενέργειες και ελέγχους, που απαιτούνται για τη σωστή διευθέτηση, τακτοποίηση, φύλαξη και διακίνηση όλων των υλικών/προϊόντων που φυλάσσονται και διακινούνται στην αποθήκη.